Ansvarlig søker

Ingeniørfirmaet SAGEN AS (ansvarlig søker) har sentral godkjenning. Ansvarlig søker er ansvarlig for at byggesøknaden tilfredsstiller alle krav i ht. plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker vil være kommunens kontaktperson under hele byggesaken.
Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver(byggherre) engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Ansvarlig søker skal:

 • ha kompetanse til å kunne påse at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger
 • forestå søknad om ramme- og igangsettingstillatelse til kommunen
 • påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden
 • sørge for varsling av naboer/gjenboere
 • motta eventuelle naboprotester og redegjøre for disse i søknaden
 • være et bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelse
 • ivareta plan- og bygningslovens bestemmelser i byggeprosessen, slik at det ferdige produktet tilfredstiller offentlige krav
 • samordne de ansvarlig prosjekterende og utførende foretak der ansvaret er oppdelt
 • sørge for at det er dokumentert i søknaden hvordan alle relevante krav er oppfylt
 • begrunne plassering i tiltaksklasse
 • påse at det utarbeides en felles kontrollplan for prosjektering og utførelse, og at den inneholder de nødvendige opplysninger
 • samordne kontroll for utførelse og dokumentasjon for sluttkontroll i samband med midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
 • Krav til ansvarlig søker finner du i;
 • Plan- og bygningslovens § 93b og i
 • Forskrift om godkjenning av foretak og ansvarsrett kap. II og III.