Ansvarsrett

Ingeniørfirmaet SAGEN AS har Ansvarsrett i tiltaksklasse 2 til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse bygggetiltak som krever tillatelse etter plan og bygningsloven(pbl) av 2008. Tiltakshaveren (byggherren) må sørge for å ha bestemte fagfolk til å stå ansvarlige for bygge- og anleggsarbeider som er av en viss størrelse. Dette er arbeider der loven krever en Søknad om tillatelse til tiltak som også skal inneholde en søknad om ansvarsrett. Det er egne regler om ansvarsrett for de forskjellige oppgavene (funksjonene) i et tiltak, og det er forskjell på ansvarsrett etter sentral godkjenning og lokal godkjenning.

Vilkår for å få ansvarsrett

Generelt gjelder at foretaket skal oppfylle "de krav som kan stilles til pålitelighet
og dugelighet", ifølge pbl § 22-4 som gjelder tilbaketrekking av lokal godkjenning
for ansvarsrett.

Typer ansvarsrett

Ingeniørfirmaet SAGEN AS som ansvarlig søker skal blant annet utarbeide en gjennomføringsplan for tiltaket. Denne planen skal sendes inn som vedlegg til byggesøknaden. I oppdatert utgave skal planen sendes også som vedlegg til søknaden om ferdigattest for tiltaket. Innenfor følgende "ansvarsretter"er firmaet godkjent.

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarig prosjekterende
  • Ansvarlig kontrollerende for utførelse
  • Ansvarlig utførende