Næringstakst

Takstering av næringseiendommer utføres i.h.t NTFs regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring med evt.enkle målinger uten inngrep i byggverket.

Ved takstering av næringseiendommer kontrollerer den enkelte takstmann de fremlagte dokumenter som er nødvendig ved denne type takst.

Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bla.a gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samtidig vurderes normal leie for eiendommen.
Sammen med dagens realrente og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntektsoverskudd nettokapitalisert.

Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi over en lengre periode,
normalt 10 år. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente.

På bakgrunn av dette fastsettes verdien for en næringseiendom.