Skadetakst

Takstering av skader etter brann-, vann-, sopp-, innbrudd-, hærverk- og naturskader.
Skadetakst er en detaljert beskrivelse av skaden med skadeårsak/hendelsesforløp, skadeomfang, iverksatte tiltak/skadebegrensning og utarbeidelse av kostnadsoverslag for skaden.

En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.
Skadetaksten er et kostnadsoverslag sammen med en beskrivelse over hva som skal og bør gjøres for å utbedre skaden.

Ved besiktigelse gis det råd og veiledning i henhold til vilkårene og etter avtale med forsikringsselskapet.

Naturskader

Takstering av naturskader utføres etter bestemte regler og godkjenninger.
Naturskader er bla.a storm, flom, ras, skred og stormflo.
Denne type skader reguleres av en felles poolordning hvor alle forsikringsselskapene er tilsluttet.
Ved store skader/katastrofer koordineres taksteringen for å øke effektiviteten.